Αποστολή Βιογραφικού

Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα σας περνάει από την Erganet

Δηλώνω ότι παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την διακράτηση και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιορίστηκα ονοματεπώνυμο, πόλη, διεύθυνση, Τ.Κ., αρ. τηλεφώνου, email, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, οικογενειακή κατάσταση ημερομηνία γέννησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ERGANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Μεσογείων 2-4 & Σινώπης, είτε δια της συμπληρώσεως του παρόντος εντύπου, είτε μέσω της μεταξύ μας συμβάσεως εργασίας, είτε έχουν αποσταλεί από εμένα διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε έχουν παραδοθεί από εμένα στην έδρα της ως άνω αναφερόμενης εταιρείας με σκοπό α) την εκτέλεση των ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση των από την σύμβαση υποχρεώσεών μας και β) την τήρηση των επιταγών του υπ. Αριθμ. 679/2016 ΚανΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.